Quy trình bình chọn danh hiệu TOP BUILDER

Giải thích quy trình bình chọn danh hiệu TOP BUILDER

Trước tiên, bạn phải đăng ký có mặt trong một danh sách bình chọn nào đó và phải có số phiếu bình chọn trên 1000 phiếu. Khi đó, nếu bạn đồng ý, TOPbuilder.net sẽ tổ chức bình chọn danh hiệu TOP BUILDER trong Group Facebook của TOPbuilder.net.

Nếu bạn được hơn một nửa số phiếu tán thành, bạn sẽ được phong danh hiệu TOP BUILDER.

Có một số doanh nghiệp và cá nhân nổi tiếng trong ngành sẽ được chúng tôi đặc cách danh hiệu TOP BUILDER mà không cần thông qua bình chọn.

Thành viên TOP BUILDER không phải đóng thêm một khoản phí nào cả.